Callsign: IZ4FUA

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 231

Final score: 231

Date Time Call RX WWL Reason
20210414 1819 IW2EQR JN45
20210414 1822 IK2HKT JN45
20210414 1824 IW2CSV JN55
20210414 1828 IZ4UFQ JN54 No log, but locator ok
20210414 1832 9A5M JN95
20210414 1833 9A2MW JN75
20210414 1835 OE4WHG JN87
20210414 1844 IV3BLQ JN65
20210414 1845 S50TA JN76 No log, but locator ok
20210414 1848 IZ3ZPY JN55
20210414 1859 IK2MKS JN45 No log, but locator ok
20210414 1909 HB3YFC JN37 No log, but locator ok
20210414 1918 IK1JUP JN45
20210414 1920 IU2NKC JN45
20210414 1924 IU2BYL JN45 No log, but locator ok
20210414 1928 IU4DTV JN54
20210414 1931 IV3DXW JN65
20210414 1935 IK4RSR JN54 No log, but locator ok
20210414 1940 IK0OFF JN61
20210414 1955 I2KQE JN45
20210414 1959 9A3DF JN86


Claimed calls (21): 9A2MW, 9A3DF, 9A5M, HB3YFC, I2KQE, IK0OFF, IK1JUP, IK2HKT, IK2MKS, IK4RSR, IU2BYL, IU2NKC, IU4DTV, IV3BLQ, IV3DXW, IW2CSV, IW2EQR, IZ3ZPY, IZ4UFQ, OE4WHG, S50TA
Claimed locators (11): JN37, JN45, JN54, JN55, JN61, JN65, JN75, JN76, JN86, JN87, JN95
Validated calls (21): 9A2MW, 9A3DF, 9A5M, HB3YFC, I2KQE, IK0OFF, IK1JUP, IK2HKT, IK2MKS, IK4RSR, IU2BYL, IU2NKC, IU4DTV, IV3BLQ, IV3DXW, IW2CSV, IW2EQR, IZ3ZPY, IZ4UFQ, OE4WHG, S50TA
Validated locators (11): JN37, JN45, JN54, JN55, JN61, JN65, JN75, JN76, JN86, JN87, JN95