Callsign: YO3CCB

Category: Low power

Band: 432

Claimed score: 66

Final score: 66

Date Time Call RX WWL Reason
20210414 1703 YO9AYN KN24
20210414 1704 YO3JW KN35
20210414 1707 YO3FWL KN24
20210414 1711 YO9FTR KN25
20210414 1729 YO3FKX KN34
20210414 1731 YO3FAI KN34 No log, but locator ok
20210414 1737 YO3CBZ KN34 No log, but locator ok
20210414 1741 YO6KNY KN36
20210414 1840 YO2LSP KN05
20210414 1905 YO3GNF/P KN24
20210414 2002 YO3VK KN34


Claimed calls (11): YO2LSP, YO3CBZ, YO3FAI, YO3FKX, YO3FWL, YO3GNF/P, YO3JW, YO3VK, YO6KNY, YO9AYN, YO9FTR
Claimed locators (6): KN05, KN24, KN25, KN34, KN35, KN36
Validated calls (11): YO2LSP, YO3CBZ, YO3FAI, YO3FKX, YO3FWL, YO3GNF/P, YO3JW, YO3VK, YO6KNY, YO9AYN, YO9FTR
Validated locators (6): KN05, KN24, KN25, KN34, KN35, KN36